Welkom op deze website over geloof en bevinding, prediking en reformatorisch leven

~

Het gereformeerde denken en leven wordt op deze website omschreven vanuit een hervormd perspectief. Daarbij is de theologie en de prediking van Ds. G. Boer en Ds. W.L. Tukker richtinggevend, als zijnde het meest georiënteerd aan de Schrift en aan de Reformatie. Dit moge samenbindend werken en mogelijk kerk-verenigend.

~

Lees hier mijn blog

De ware kerk

-> Mijn vriend en broeder Dr. M. Klaassen moge ik, in zijn kerkelijke strijd, publiekelijk wijzen op wat ik daaromtrent schreef in mijn recente publicatie Binding in Bevinding. - CIP 8 april 2022

Lees hier mijn Opinie-artikel over de kinderdoop: 'Sacrament ondergeschikt aan het Woord'

- RD, 25 maart 2022

In het radioprogramma Pastorie online van de Reformatorische Omroep een persoonlijk vraaggesprek over 'Binding in bevinding'.

Kijk en luister hier de YouTube-weergave.

"De vele kansen die we kregen, hebben we aangewend voor onderlinge stichting maar niet of nauwelijks voor (her)­kerstening van ons volksleven. Wij volhardden in een onderlinge communicatie zonder de gratie van de levende omgang met God en met elkaar."

Lees hier mijn opinie-artikel in het RD (20 december 2021) - 'Echt geloof moet kerk, school en gezin weer doortrekken'

"Je kunt de angst voor de hel rationeel niet helemaal onder woorden brengen.”

Lees hier een CIP-interview (3 november 2021) over de realiteit van de hel in de Gereformeerde Gezindte

NIEUWE PUBLICATIE

Mijn boek Binding in Bevinding - Het Gebinte van de Gereformeerde Gezindte is op 20 oktober 2021 uitgegeven door uitgeverij Om Sions Wil.

Het boek bestaat uit twee delen: Achtergronden & Perspectieven.

BOEKRECENSIE

Lees hier een recensie van prof. dr. A. van de Beek

AANBEVELINGEN

"Binding in Bevinding is een boek dat leest als een pamflet tegen de ontwikkelingen in de kerk. Ik plaatste in de kantlijn menig uitroepteken. Bewogen en bevlogen verheft dr. C.A. van der Sluijs zijn stem tegen vervlakking in (1) kerk en (2) prediking, en daarmee ook (3) in het geloofsleven van de gemeente. Hij legt de vinger op de zere plek: de rechtvaardiging van de goddeloze staat niet centraal. (1). Wat de kerk betreft: dr. Van der Sluijs neemt het op voor het denken vanuit God, dus vanuit Gods verbond, met historisch besef. Diepe doorleving van de rechtvaardiging van de goddeloze verdraagt zich niet met het principe van afscheiding. (2) In de prediking als levende verkondiging voltrekt zich de rechtvaardiging van de goddeloze en vindt zo weerklank in ons hart. Maar wanneer arminianisme sluipenderwijs is binnen gelaten, wordt prediking methodistisch en voorspelbaar.(3) Rechtvaardiging en heiliging zijn daden van God, uit Christus, door de Heilige Geest. Wanneer de rechtvaardiging hapert, gaat in de heiliging activisme de toon zetten. Achter de polemische schrijfstijl van de auteur proef ik een diep verlangen naar geestelijke vernieuwing, niet geregisseerd door mensen, maar als een geschenk uit de hemel."

Ds. J.A.W. (Jan) Verhoeven, Krimpen a/d IJssel – voorzitter Gereformeerde Bond

"In zijn nieuwste pennenvrucht zoekt dr. C.A. van der Sluijs naar het essentiële van ‘gereformeerd’ in hoofd en hart. Hier vinden we immers een katholiciteit die zowel kerkmuren overstijgt alsook koren en kaf onderscheidt. In zijn studie wil hij de gereformeerde gezindte een spiegel voorhouden. Zijn karakteristieke schrijfstijl is prikkelend, maar vooral doortrokken van een hartstochtelijk verlangen naar een geestelijke herleving."

Dr. J.B. (Bernard) ten Hove, Protestantse Kerk in Nederland

"Opnieuw deelt dr. Van der Sluijs zijn scherpzinnige analyses met ons. Na de historische verkenningen laat hij zien wat binding in bevinding betekent voor kerk, theologie, prediking en geestelijk leven. Onophoudelijk stelt hij op elk terrein de gearriveerdheid en de systematisering onder scherpe kritiek, opdat de paradox overblijft. Hier schittert Gods soevereine genade, hier wordt Christus verheerlijkt en hier bloeit het geestelijke leven op."

Prof. dr. W(illem) van Vlastuin, Hersteld Hervormde Kerk

"In zijn publicaties, en het zijn er inmiddels al vele, hanteert dr. Van der Sluijs met voorliefde een keur aan rijmwoorden en woordspelingen. Maar de lezer vergisse zich niet. Achter dit schijnbaar ludieke woordenspel steekt een warme en ernstige overtuiging aangaande de bijbelse prediking en bevinding. Al jaren achtereen laat de schrijver een klemmend pleidooi horen pro de gereformeerde verkondiging, in het openbaar en bij de huizen. Een hartelijke aanbeveling van deze leerzame pennenvrucht. Op hoop van Zegen!"

Ds. J.M.J. (Jaap) Kieviet, Christelijk Gereformeerde Kerk

"Onze broeder blijft verrassen. Gelukkig maar! Zoals een bouwkundige de eeuwenoude balken en kozijnen van een rijksmonument beoordeelt: met kennis, grondig, eerlijk. Soms van een afstand, soms een close up. Zó leest de beoordeling van ‘Het Gebinte in de Gereformeerde Gezindte’. De lezer krijgt het warm als je leest over 'dodelijk verbalisme', over 'taalvervuiling', over een prediking 'die geen geheimen meer kent' en daarom 'wegsterft in haar eigen zandwoestijnen'… Laat een ieder dit boek lezen, zichzelf lezen! Lees langzaam, drink met kleine teugjes. Anders proef je niet goed."

Ds. W(ijnand) Zondag, Gereformeerde Gemeenten

CITAAT

"In zijn boek Ongeloof en revolutie heeft Groen van Prinsterer duidelijk de tweespalt laten zien, die sinds de Franse revolutie Europa verscheurt. Met Groen hebben alle Réveil-figuren gestreden, om de ontbindende macht van het revolutie-beginsel te keren en het christelijke-sacrale karakter van de samenleving te bewaren. Volgens Groen van Prinsterer is het belijden het uitkomen voor de waarheid op het punt, waar de tijd bezwaar heeft en waar het belijden met lijden vergezeld is. Dit vasthouden aan het belijden van de kerk impliceerde voor Groen het gebonden en verbonden zijn aan de religie van het belijden."

Deze lijn van Groen van Prinsterer wordt door mij in zijn geest doorgezet, met dien verstande dat het gereformeerde denken en leven wordt omschreven vanuit een hervormde oriëntatie, waarbij geestverwanten elkaar over en weer zullen herkennen.

Het gaat in grote lijnen om de groeperingen die zich in het dagelijkse spraakgebruik "gereformeerd" noemen. De gereformeerde gezindte is vandaag verdeeld over verschillende kerkgenootschappen.

"Gedachten uit het verleden worden in dit boek opnieuw overdacht en doordacht met het oog op de Bijbelse bevinding en het bevindelijke leven, die het wezenlijke segment zijn van de gereformeerde gezindte in ons land." (uit de inleiding)

Lees hier de voorpublicatie

Overzicht alle publicaties

Wilt u gastschrijver zijn op mijn site, mail dan naar gastschrijver@hervormdperspectief.nl. Uiteraard behoud ik mij het recht uw bijdrage wel/niet te plaatsen.

Colofon

Dr. C.A. van der Sluijs is hervormd emeritus predikant en publiceerde diverse boeken over geloof en bevinding, prediking en reformatorisch leven. Foto: C. van der Wal, 2021

Dr. C.A. van der Sluijs is hervormd emeritus predikant en publiceerde diverse boeken over geloof en bevinding, prediking en reformatorisch leven. Foto: C. van der Wal, 2021

~

Wilt u reageren op mijn site? Mail naar info@hervormdperspectief.nl

© 2023 Hervormd Perspectief | webmaster Leendert W. van der Sluijs

aantal geregistreerde bezoekers: 19.335